Ziichterlëscht

Fir weider informatiounen, kontaktéiert w.e.g. den Ziichter iwwert déi uginn Méigelechkeeten.

(An alphabetescher Reihefolg no EMS Code vun der Kazerass)

BEN

Bengal

Wild & Sweet
Iva & Damien Brettnacher-Ledinski
+352 661 82 09 00 (am léifsten Messagen)

BSH

British short hair

van DasikoLux
Helen Kolerova
+352 621 40 03 32 (am léifsten Messagen)
facebook: VanDasikoLux

NFO


Chat de forêt Norvégien

von den Haintrollen
Sandra Goebel
+49 (0) 611 94 69 94 07 (am léifsten Messagen)
email: haintrolle@live.de
web: www.haintrolle.de

MCO


Maine coon

of Luzilinburug
Tom Mathgen
+352 691 29 11 69 (am léifsten Messagen)
email: contact@maine-coon.lu
web: maine-coon.lu
facebook: Luzilinburug

SBI

Sacré de Birmanie

du Temple du Lugh
Dulce Cerdeira Goncalves
+352 621 65 26 87 (am léifsten Messagen)

Charusheela
Nicole Gerekens
+352 691 (am léifsten Messagen)
email: charusheela10@gmail.com

SRL

Selkirk Rex

du Temple du Lugh
Dulce Cerdeira Goncalves
+352 621 65 26 87 (am léifsten Messagen)

THA

Thaï

Lux Asia Cats
Oksana Demtchenko Deloos
+352 691 21 49 47 (am léifsten Messagen)
email:  oksana@thailac.lu
web: www.thailac.lu

Kaze-Club Lëtzebuerg